ડીસામાં જાહેર માર્ગો ઉપર ભાજપ ની ભવ્ય મહા રેલી યોજાઇ